Konstytucja dla biznesu – miało być różowo a wyszło jak zwykle… cz. 2

Data wpisu: 29.09.2018
Zdjęcie główne #1501 -  Konstytucja dla biznesu – miało być różowo a wyszło jak zwykle… cz. 2

W związku z wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych komunikatem w sprawie obowiązku uiszczania za przedsiębiorców korzystających z ulgi na start składek ubezpieczeniowych, przedstawiamy nasze stanowisko w tej zagmatwanej sprawie.

Kontynuując temat pakietu ustaw zwanych konstytucją dla biznesu, wśród których znalazły się ustawy Prawo przedsiębiorców oraz znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nie sposób nie zauważyć burzy jaka rozpętała się wokół tego tematu. Temat jest niestety bardzo poważny zwłaszcza dla przedsiębiorców mogących skorzystać ze wspomnianej już w poprzednim artykule ulgi na start. W związku z wydaną interpretacją indywidualną przepisów przez ZUS z Gdańsku, na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się taki oto komunikat:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:

·   jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,

·  osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.

Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana.

 

Trudno polemizować z przedstawionym oświadczeniem, zwłaszcza że nie odnosi się ono do żadnych konkretnych zapisów Ustawy O systemie ubezpieczeń społecznych ani Ustawy prawo przedsiębiorców. Stwierdzić jednak z nieukrywanym smutkiem należy, iż zawarta na stronie ZUS informacja nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów. Nie jest bowiem wydaną na podstawie art. 34 Ustawy Prawo przedsiębiorców, indywidualną interpretacją przepisów ani też wydanym na podstawie art. 33 tej samej ustawy objaśnieniem prawnym. Tym samym komunikat zawarty na stronie ZUS nie stanowi w zasadzie żadnej podstawy prawnej do interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie usuwa też w żaden sposób z obrotu prawnego wydanej interpretacji indywidualnej przepisów.

Komunikat komunikatem, tylko co dalej?

Powstaje zatem pytanie, co więc dalej z naszymi nieszczęsnymi przepisami mającymi docelowo ułatwić życie przedsiębiorcom. W Internecie znaleźć można całą masę artykułów to popierających zdanie zaprezentowane obecnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też obalających tę tezę i obstających przy obowiązku uiszczania przez zleceniodawców składek ZUS za przedsiębiorców korzystających z ulgi na start. Pokuśmy się zatem o kolejny głos w tej dyskusji opatrzony dodatkowo analizą intepretowanych przepisów.

Zgodnie z art. 8 ust 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Wbrew opiniom z jakimi można spotkać się na różnego rodzaju forach i stronach internetowych dla przedsiębiorców, cytowany przepis stwierdza jedynie, że ww. osób nie uważa się za przedsiębiorców wg wspomnianej ustawy. Nie oznacza to jednak, że zapisów ustawy się do tych osób nie stosuje się wcale. Wręcz przeciwnie, w omawianej ustawie takich zapisów nie znajdziemy. Wspomniany zapis oznacza jedynie, że w pojęciu „przedsiębiorca” nie mieści się osoba korzystająca z ulgi na start. Nie oznacza to jednak, że osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Powstaje więc pytanie kim zatem wg ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są osoby korzystające z ulgi na start?

Zgodnie z art.  art. 6 wspomnianej ustawy:

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

4)osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

Osoby korzystające więc z ulgi na start są więc osobami wykonującymi pracę na podstawie m.in. umowy zlecenia, agencyjnej lub innej, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w zakresie umów zlecenia. Wykonując bowiem swoją działalność w postaci świadczenia m. in. usług podlegają zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego pod przepisy regulujące umowę zlecenia właśnie.

Tym samym uznać niestety należy za zasadne stanowisko ZUS zawarte w interpretacji nr DI/100000/43/822/2018. Brak bowiem w Ustawie O systemie ubezpieczeń społecznych jak i w Ustawie Prawo przedsiębiorców, przepisów wyłączających stosowanie art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy O systemie ubezpieczeń społecznych, obligujących do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców.

Konsekwencje w praktyce.

Ostatnie pytanie jakie należy postawić, to to, jak w takim razie traktować przedstawiony na wstępie komunikat ZUS. Odpowiedzi na to pytanie niestety nie znam, co jej autor miał na myśli wie tylko chyba on sam. Czy zatem ZUS będzie dochodził zapłaty zaległych składek od zleceniodawców (klientów przedsiębiorców korzystających z ulgi na start), czas pokaże. Pamiętać należy jednak o tym, że okres przedawnienia w tym wypadku wynosi 5 lat, a to bardzo długi okres czasu.

Autor wpisu: Soluma Lex, A.Gronek

Wszystkie działy